Nyby användarvillkor

  • Personvernbrukevilkaarr

Uppdaterad 5 juli 2024

1. Syftet med Nyby

Nyby är en digital tjänst som kopplar ihop resurspersoner och behov i vårt samhälle. Nyby gör det enkelt att be om hjälp, och lätt att bidra. För alla. Nyby knyter ihop människor.

Nyby är en app, men vi föredrar att se det som ett nytt sätt att organisera välfärdssamhället på.

Resurspersoner i Nyby kan vara allt från frivilliga, grannar, anhöriga, registrerade hos arbetsförmedlingen, anställda i kommunen eller anställda i privata, ideella organisationer. Behov kan vara alla typer av tjänster; allt från promenadsällskap, läxhjälp, ledsagare, besöksvän, praktiska tjänster, träning, hemtjänst till promenadsällskap eller privat- och kommunal hemtjänst. Det gemensamma målet är att vi tillsammans ska skapa ett mer inkluderande och robust välfärdssamhälle, som är anpassat för framtiden.

Tjänsten är tillgänglig för alla offentliga, ideella, frivilliga och privata organisationer som bidrar till ett varmare samhälle genom sammankoppling av människor. Alla individer i Nyby är anslutna och kvalificerade av minst en av de organisationer som använder Nyby.

2. Definitioner

Nyby: Nyby AS är ett norskt aktiebolag vars huvudsakliga målsättning är att bidra till ett mer inkluderande och robust välfärdssamhälle inrättat för framtiden. Vi är ett socialt teknologiföretag. Läs gärna mer på se.nyby.com

Tjänsten: Nyby är en plattform som matchar behov och erbjudanden i organisationer, samt på tvärs av organisationer. Beskrivningen omfattar användargränssnitt, en central server som bearbetar data samt applikationsspecifika tjänster som erbjuds av tredjepartsleverantörer såsom molntjänster för bildlagring, användarautentisering, push-meddelanden, SMS och e-post.

App: Tjänsten erbjuds Användare i form av en App för mobil enhet, samt riktar sig till operativsystemen iOS och Android, samt en webbapplikation.

Organisation: Offentlig, ideell, frivillig eller privat organisation som har ett samarbetsavtal med Nyby. Organisationer använder plattformen för att administrera sina användare.

Användare: Som användare avses både Tjänsteleverantör och Tjänstemottagare. Det är personer som kan bjudas in till en organisation som har avtal med Nyby. Roll och tillhörighet kommer tydligt framgå av användarprofilen.

Part: Detta är användare som har använt Tjänsten för att ingå ett avtal om att hjälpa varandra, och de benämns då Part/Parter i den transaktion som genomförs.

3. Sekretess

Personuppgift är information eller en bedömning som kan kopplas till en individ, såsom t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress, foton. Hälsoupplysningar är känsliga personuppgifter om hälsotillstånd.

Upplysningar om beteendemönster betraktas också som personuppgift. Upplysningar om personens aktiviteter, om och vart personen förflyttar sig under en dag och vad han/hon söker efter på nätet är alltihop personuppgifter.

Vår behandling av personuppgifter regleras av Dataskyddsförordningen.

3.1 Information som användaren lägger in

Genom att skapa ett konto hos oss förbinder du dig att förse oss med information som är korrekt, precis, fullständig samt att den alltid hålls uppdaterad.

Interna personuppgifter för att registrera dig som användare:

  • Namn
  • Adress (valfritt)
  • Kontaktinformation; epost och telefonnummer
  • Plats (location)

Information tillgänglig för övriga användare:

Användaren lägger in information om sig själv i lösningen, förutsatt att organisationen som bjuder in användaren inte redan har lagt in information om användaren. Användaren har möjlighet att själv lägga in ytterligare information i lösningen. Här är det mer valfritt.

3.2 Verifiering av information

Tjänsteleverantören kommer att använda tjänster som tillhandahålls av tredje part för att godkänna den information du lämnar till oss samt för att inhämta ytterligare information som är relevant för tjänsterna.

3.3 Personliga inställningar (mobil enhet)

Användaren kan själv bestämma inställningar för appen, och det är möjligt att registrera de val man gör samt vilka sidor i appen man befinner sig på. För att göra Tjänsten så enkel att använda som möjligt, görs förfrågningar om tillgång till vissa funktioner på den mobila enheten, såsom push-notiser och liknande.

3.4 Lagring av användarinformation

Utgångspunkten är att personuppgifter inte ska lagras längre än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med behandlingen av uppgifterna.

Följande användarrelaterade information kan lagras i Tjänsten:

Mobilnummer: används som användaridentifikation i Tjänsten, och är direkt länkad till Appen på Användarens mobila enhet(er).

Personuppgifter: Bostadsadress och kontaktuppgifter. Bild kan laddas upp av användare för att skapa en bättre upplevelse för andra användare, men detta är valfritt.

Innehåll: Detta är text och bilder som användaren genererar vid användning av Tjänsten (såsom förfrågningar, erbjudanden och allmän kommunikation/chatt med andra användare).

Informasjon om teknisk registrering ved bruk av Tjenesten; Det registreres teknisk informasjon rundt den mobile enheten som f.eks. type enhet og operativsystem. Vi bruker slik informasjonen blant annet til å begrense misbruk av tjenesten, for å forbedre tjenestene våre og for å gi deg innhold tilpasset ditt bruksmønster (for eks. Tjenester i ditt nærområdet). Når du besøker vår Tjeneste bruker vi ulike teknologier for å gjenkjenne deg som bruker.

3.5 Skydd av personuppgifter

För att skydda dig mot obehörig åtkomst till ditt användarkonto kan Tjänsteleverantören använda externa tjänster för att identifiera vilken enhet du använder när du loggar in. I detta sammanhang kommer vi att kunna skicka data till både din egen enhet och identifieringstjänsten för att känna igen dig som användare, samt få information om eventuellt missbruk av tjänster via den aktuella enheten. Informationen används för att förhindra oönskad aktivitet. Om Tjänsteleverantören identifierar missbruk av Tjänsten kan vi i vissa fall dela information relaterad till din enhet och IP-adress med identifieringstjänsten för att begränsa möjligheten för ytterligare missbruk av enheten, men vi kommer inte att dela identifierbar information som personlig eller e-postadresser.

Vad informationen används till

Skapa en effektiv tjänst: Huvudsyftet med användarinformationen ovan är att tillrättalägga för en effektiv arena för kopplingar; genom att hitta relevanta användare i en grupp och koppla efterfrågan med erbjudande, förbättra och vidareutveckla relaterade tjänster, inklusive anpassning och förbättring av tjänsterna, samt informera dig om nya användningsområden.

Kontinuerlig förbättring av tjänsten: Den information som lagras om användaren kommer att användas för att förbättra Tjänsten, både för att hitta fel och för att förbättra kundupplevelsen. Nyby har rätt att kontakta användaren i syfte att förbättra Tjänsten, till exempel i form av enkätundersökningar. Deltagande i sådana undersökningar är frivilligt.

Användning av analysverktyg, cookies och annan teknik: Vi samlar in olika typer av information från våra användare, så att vi hela tiden kan tillrättalägga för bästa möjliga funktionalitet. Exempel på sådan information är vilka sidor som besöks, när på dagen besöket gjordes och vilken webbläsare som användes. Vi använder också olika former av teknik för att känna igen dig som användare och för att analysera data om våra användare. Det gäller både på aggregerad- och på individnivå.

Analysere og forstå: Vi behandler personopplysninger for å kunne gi deg tilbud og anbefalinger tilpasset ditt bruksmønster, til analyse for å forstå trendene samt for å forsøke å forutsi fremtidig atferd. Statistikk på aggregert nivå og segmenter på for eksempel demografi og geografi kan bli brukt for å analysere bruksmønster og hvordan aktivitet og trender utvikler seg. Analyser kan også kombineres med data på tvers av Nyby’s digitale flater.

3.6 Informationsdelning

Andra användare och andra organisationer som använder Nyby kan komma att presenteras för information som profilbild, namn och grupptillhörighet från andras profil samt huruvida användaren och informationen har godkänts. Ytterligare information kan göras tillgänglig men detta styrs då i form av inställningar i en separat profil.

Vi delar inte personuppgifter med tredje part.

3.7 Administration av egna personuppgifter

Personuppgifter kommer inte att lagras längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med Tjänsten. Dessutom kan du som användare när som helst be oss att radera upplysningar knutet till dig som användare. Observera att om du deaktiverar appen måste du registrera all information på nytt. Om du vill att ditt konto ska raderas permanent utan möjlighet till återställning, logga in på ditt konto och meddela oss.

Om du väljer att deaktivera din användarprofil, sätts den i karantän i 90 dagar. Denna karantänperiod är till för att förhindra att någon tillägnar sig konton illegalt, eller begår andra olagliga handlingar, där konton avsiktligt eller oavsiktligt raderas av någon annan än kontoinnehavaren.

Efter att karantänperioden har utlöpt, raderar eller anonymiserar vi alla dina personuppgifter från våra system med följande undantag:

  • om informationen är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som du fortfarande vill ha tillgång till
  • för att utreda och förhindra bedrägerier och missbruk om vi misstänker det

3.8 Utlämnande i samband med brott etc.

Om det finns misstanke om att ett brott har begåtts i samband med utnyttjande av Tjänsteleverantörens tjänst, kan uppgifterna på begäran lämnas ut till myndigheter.

3.9 Minderåriga användare

Minderåriga över 13 år kan själva samtycka till att personuppgifter behandlas i Tjänsten. Barn under 13 år får inte använda Nyby utan föräldrarnas medgivande.

Vi utgår från att tjänster som efterfrågas inte bryter mot svensk lag, och att arbete för unga följer svensk lag och Arbetsmiljöverkets regler.

4. Användarvillkor

4.1 Användare

Användaren måste uppge fullständiga och korrekta personuppgifter.

I de fall personuppgifter m.m. har fyllts i av den organisation som användaren är medlem i, ska användaren omedelbart meddela sin kontaktperson i organisationen om de lämnade uppgifterna inte är korrekta.

Du är ansvarig för det användarrelaterade innehållet som överförs till Tjänsteleverantören från ditt användarkonto, och är skyldig att säkerställa att användarinnehållet är lämpligt, lagligt och relevant i förhållande till syftet med tjänsten.

4.2 Innehållsproduktion

Användaren ska säkerställa att det som publiceras i tjänsten är ändamålsenligt, lagligt och relevant i förhållande till syftet med tjänsten. Det är inte tillåtet att publicera innehåll som bidrar till, eller uppmuntrar till kriminella handlingar, eller på annat sätt bryter mot svensk lag, eller som kränker integritetsskyddet eller upphovsrättigheter. Det är förbjudet att publicera innehåll i strid med antidiskrimineringslagstiftningen. Innehåll som publiceras i strid med detta, måste påräknas att bli raderat eller ändrat utan föregående notis.

Användaren måste själv ha rätten att förfoga över resurser som erbjuds genom Nyby. Användaren har inte tillåtelse att kopiera, distribuera, publicera eller sälja information från Tjänsten. Användaren har rätt till allt innehåll som denne publicerar i Tjänsten. Detta inkluderar både bilder och text.

4.3 Identifiering

Användaren identifieras med sin arbetsgivare om denne använder Nyby som verktyg för sin arbetsrelation.

4.4 Tjänsteleverantörens rättigheter

Det är inte tillåtet att kopiera, distribuera, visa, publicera eller sälja information eller tjänster som görs tillgängliga genom Nyby.

Såväl Nyby som den organisation användaren är medlem i, har rätt att radera eller deaktivera användaren efter eget gottfinnande samt utan att detta medför något anspråk på någon ersättning.

4.5 Skada och förstörelse

Användarna har själva ansvaret, och bär risken, knutet till de tjänster och åtgärder de accepterar genom tjänsten. I detta ingår att de själva måste ta hänsyn till alla omständigheter kring arrangemanget vid avtalsingåelse.

Varken Nyby eller organisationen kan under några omständigheter hållas ansvariga för egendomsskador, förlust av data, utebliven vinst eller annan förlust eller kostnad som kan uppstå i samband med användningen av tjänsten, eller till följd av utebliven leverans av tjänsten. Det gäller både direkta och indirekta förluster och materiella såväl som immateriella tillgångar. Detta ansvar ligger enbart på de involverade Parterna och det åligger de enskilda Parterna att ingå ett avtal som står i proportion till den hjälp som erbjuds.

4.6 Betalning och skatt

Eventuell ersättning för assistans som erbjuds genom tjänsten ska organiseras direkt mellan parterna eller mellan parterna och ansvarig organisation. Nyby är inte Part i en sådan uppgörelse.

Det är användarens ansvar att se till att man verkar i enlighet med gällande skatteregler, antingen genom att själv anmäla, eller genom att tillhöra en organisation som hanterar rapporteringen. I den mån varor och tjänster utvecklas genom tjänsten utlöser en skatte- eller avgiftsskyldighet, är det användarnas enskilda ansvar att se till att skatter och avgifter betalas.

Om skattemyndigheten kontaktar Nyby för information från Tjänsten kommer Nyby att lämna sådan information i den mån myndigheterna har laglig befogenhet att kräva detta.

4.7 Ändringar

Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller ersätta dessa Användarvillkor. Uppdaterade användarvillkor kommer att göras tillgängliga på se.nyby.com. Om ändringarna i Användarvillkoren efter Tjänsteleverantörens bedömning innebär en väsentlig förändring av användarens rättigheter eller skyldigheter, kommer ändringarna att göras tillgängliga på se.nyby.com 30 dagar innan de träder i kraft.

Genom att fortsätta användande av tjänsten efter att ändringarna i Användarvillkoren har gjorts tillgängliga på se.nyby.com, samtycker du till att vara bunden av de uppdaterade Användarvillkoren. Om du inte accepterar de nya villkoren, måste du avsluta användandet tjänsten.

5. Val av giltig lag

Dessa villkor är underlagt och ska tolkas i enlighet med norsk lag.

6. Kontakta Nyby

Om du har frågor knutet till Nyby, vill ha tillgång eller vill begära rättelse eller radering kan du kontakta Nyby AS på hei@nyby.no eller telefon +47 91889494.

Dela denna artiklen